Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

Muzeum Getta Warszawskiego

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

2) Sklep Muzeum – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.1943.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary oferowane przez Muzeum.

3) Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w Sklepie Muzeum.

4) Muzeum – Muzeum Getta Warszawskiego z siedzibą w (00-108) Warszawie przy ul. Zielnej 39, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, numer RIK/109/2018, nr NIP: 5252745009, nr REGON: 369765900, podatnik podatku od towarów i usług VAT, e-mail: muzeum@1943.pl.

5) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Muzeum działający pod adresem www.sklep.1943.pl prowadzony jest przez Muzeum.

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z Sklepu Muzeum, w tym określa warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Muzeum oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Muzeum.

3. Muzeum i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Sklepu Muzeum

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania z Sklepu Muzeum w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń mogącego zakłócić działanie Sklepu Muzeum.

2) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

3) korzystania z Sklepu Muzeum w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.

4) korzystania z Sklepu Muzeum w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Muzeum, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

2. Korzystanie z Sklepu Muzeum możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) Microsoft Edge; Firefox w wersji 80.0.1 lub nowszej; Chrome w wersji 85 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej.

2) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript.

3) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

4) sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).

5) dostęp do sieci Internet.

§ 3. Złożenie Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Muzeum należy wejść na stronę internetową sklep.1943.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Muzeum i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.3.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że dany Towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Muzeum umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Muzeum, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11. Sklep Muzeum nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W takim przypadku Muzeum zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 § 4. Ceny Towarów, rabaty i promocje

1. Ceny Towarów na stronie Sklepu Muzeum zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Muzeum.

3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep Muzeum zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

 § 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

1) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

2) płatnością za pomocą karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic. - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

3) przelewem na rachunek (przedpłata), przy czym rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – a w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.

2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronie Sklepu Muzeum podczas składania Zamówienia.

3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

5. Zamówienia z płatnością przelewem na rachunek realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Muzeum (zazwyczaj na następny dzień roboczy). Muzeum na wpłatę oczekuje 14 dni, po tym terminie nieopłacone Zamówienie zostanie anulowane.

6. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

7. Muzeum wystawia faktury i przesyła wraz z zamówionymi Towarami na adres podany przez Klienta.

8. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, pragnący otrzymać fakturę VAT powinien w trakcie składania Zamówienia zaznaczyć taką opcję i podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

 § 6. Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Muzeum jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym korzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

6. Nabyty Towar należy zwrócić na adres: Muzeum Getta Warszawskiego, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta).

3) w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.

4) w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Muzeum o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Muzeum niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

 § 7. Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Muzeum informuje Klienta, że:

1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Getta Warszawskiego, 00-108 Warszawa ul. Zielna 39.

2) dane osobowe Klienta (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień; jak również w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru); a także w – w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Muzeum jakim jest informowanie o działalności statutowej podejmowanej przez Muzeum.

3) celu zawarcia i realizacji Zamówienia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży).

4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy; ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.

6) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Panu danych osobowych.

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 § 8. Reklamacje

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Muzeum: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 lub mailowo na adres: sklep@1943.pl.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powód reklamacji (tj. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości).

3. Brak podania ww. wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Muzeum.

4. Muzeum rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

5. Muzeum odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 - 576 ustawy - Kodeks cywilny.

 § 9. Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Muzeum (sklep.1943.pl) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz umowy sprzedaży będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku Klienta dokonującego Zamówienia w trakcie zmiany Regulaminu, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania prawem, to jest Klient został powiadomiony o zmianach i nie anulował Zamówienia lub nie wypowiedział umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl